Estratti ed Inediti

Inediti di Clelia Raucea | L’Altrove

U scrusciu

Tu canusci ù scrusciu ri ‘na vasata?
È ri acqua ca nun è salata,
è ri testa ca nun è ‘ncignata,
è ri piaciri, ca nun è ddisÏu; Venaccà! ca ti lu cuntu iu.
Ti lu cantu cu chiddu c’aju ,
ca è picca, ma ri tuttu prìu;
ù scrusciu ri ‘na vasata
‘u cuntu à tia
mentri ‘u senti
ù cori miu.


Sott’acqua

Pigghiti a mia
e portimi via.
Amuninni ri ccà.
Assittimi ddà e
‘nsignimi comu si fa:
a ristari
(nun ta scantari!).
Tu aiutimi
e famm’amari.
Tu trova a mia
e fammi cantari.
Cunvincimi ca nun è mali
e
ca si po’ fari.
*[Puoi ni putiemu parrari]
ma ora Tu pigghimi e portimi,
ca si po’ fari.


(Pì mia)

Iu ti vulissi parrari
ri tuttu chiddu ca nun sacciu riri;
se allura tu sai ‘scutari,
ti pregu! Nun t’innìri.
Iu ti vulissi cuntari
numira ca nun sanu finiri;
se allura tu sai junciri,
ti pregu! Nun trariri.
Iu ti vulissi tinciri
che culura di lu mari;
se allura tu sai taliàri
ti pregu! Nun ci crirriri.
Picchì nun ci sù culura
ca sunu comu a tia…
Comu ti facissi, mi lu tiegnu
(pì
mia).

L’AUTRICE

Clelia Raucea nasce a Modica l’8 dicembre del 1994. Terzogenita di figlie femmine, inizia a leggere molto presto i poeti del Novecento insieme alle sorelle più grandi. Ha frequentato il liceo classico, il conservatorio e l’università di Palermo; oggi, vive a lavora come psicologa nel capoluogo siculo. Ha pubblicato all’interno di raccolte, seguite a concorsi, per Aletti Editore e Accademia Barbanera.

Visualizzazioni: 15

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *